Mateřská škola Mosty u Jablunkova, Střed 788, příspěvková organizace

 

Školní řád

Č.j. 1/2017

Školní řád je zpracován na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolní, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo

-       na kvalitní předškolní vzdělávání, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti

-       na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně

-       na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole

-       být respektováno jako individualita

 

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.

 

Zákonní zástupci dětí mají právo:

-     na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte

-     vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání

         jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována náležitá pozornost

-     na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání

       podle školského zákona

 

Zákonní zástupci dětí jsou povinni:

-   zajistit, aby dítě docházelo do mateřské školy čisté, upravené a v dobrém    zdravotním stavu

-   na vyzvání ředitele se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

-   informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

-   oznamovat důvody nepřítomnosti dítěte

-   oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích, zejména změnu adresy bydliště, telefonního čísla, název zdravotní pojišťovny u které je dítě přihlášeno apod.

-   sledovat pokyny a oznámení na nástěnkách v šatnách dětí a webových stránkách

-   dodržovat školní řád

 

Děti jsou do MŠ přijímány na základě řádného zápisu. Termín zápisu je určen ředitelkou MŠ a oznámen ve Zpravodaji a na plakátech. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud má škola volné místo.

Žádá-li zákonný zástupce o přijetí dítěte se zdravotním postižením, doloží rovněž písemné vyjádření školského poradenského zařízení.

O vyřízení žádosti rozhodne ředitelka školy do 30 dnů v rámci správního řízení. Rodiče obdrží rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ nebo zamítnutí s uvedením důvodu.

Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka školy po dohodě s rodiči dítěte:

-   dny docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech v MŠ

-   způsob stravování.

 

 Zákonný zástupce dítěte může ukončit docházku dítěte do mateřské školy kdykoliv. Termín ukončení oznámí ředitelce školy nebo její zástupkyni a vedoucí školní jídelny, která provede konečné zúčtování poplatků za stravování.

Ředitelka může po předchozím písemném upozornění ukončit docházku dítěte do mateřské školy (§ 35 zákona 561/2004 Sb.) jestliže:

-   dítě nedochází do mateřské školy bez omluvy déle než 14 dnů. Poté upozorní ředitelka školy rodiče písemně na možnost ukončení předškolního vzdělávání dítěte. Neomluví-li rodiče dítě ani po písemném upozornění, rozhodne ředitelka školy o ukončení docházky dítěte do MŠ.

-   zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ

-   ukončení doporučí dětský lékař nebo školské poradenské zařízení

-   zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady

 

Provozní doba a podmínky provozu

 

Mateřské školy jsou otevřeny v pracovních dnech:

                 MŠ Střed     6,30 – 15,30 hod.

                 MŠ Šance    6,30 – 15,30 hod.

                 MŠ Dolní     6,30 – 15,30 hod.

 

Děti se scházejí do MŠ od 6,30 – 8,00 hod.

Mateřská škola se uzamyká v 8,00 hodin.

 

Doba odchodu dětí z MŠ po obědě je stanovena od 11,45 hod do 12,15 hodin.

Po odpoledním odpočinku si rodiče své děti vyzvedávají z MŠ od 14,30 do 15,30 hodin.

Rodiče mohou své dítě do MŠ přivést nebo odvést v jakoukoliv jinou dobu v průběhu celého dne, avšak po předchozí domluvě s učitelkou na třídě . V případě změn provozních podmínek (absence zaměstnanců, mimořádně nízké počty přítomných dětí, mimořádné akce školy ap.) se třídy spojují a rodiče jsou rozpisem na dveřích informování, ze které třídy si mají své dítě vyzvednout.

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

 

Děti do MŠ docházejí pravidelně, rodiče oznamují předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost dítěte předem známá, oznámí ji škole neprodleně. Omlouvat dítě lze osobně telefonicky nebo e-mailem. Všechny kontakty jsou uvedeny na nástěnkách v šatnách dětí.

                       MŠ Střed   553 034 887

                       MŠ Šance 733 526 279

                       MŠ Dolní 733 526 257

V době letních prázdnin je vždy provoz na jedné z  MŠ příspěvkové organizace, zpravidla v měsíci červenci. Druhý měsíc jsou všechny tři MŠ uzavřeny. O organizaci prázdninového provozu jsou zák. zástupci informováni nejméně dva měsíce předem.

Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit   i v jiném období. Informace o omezení nebo přerušení provozu musí být zveřejněna neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

Předškolní vzdělávání dětí probíhá dle školních vzdělávacích programů a v denním režimu v něm uvedeném.

Stanovený denní režim může být pozměněn dle potřeb a zájmů dětí.

Zákonní zástupci jsou povinni děti přivádět až do třídy, osobně je předat učitelce a informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Od této chvíle zodpovídá za dítě učitelka MŠ.

Vyzvedávat děti z MŠ smí pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi zplnomocněné písemným pověřením, které bylo schváleno řed. MŠ.

Pověřené osoby jsou v případě požádání povinny doložit svou totožnost a zplnomocnění k vyzvednutí dítěte.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník

a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

b) kontaktuje ředitelku nebo zástupkyni

c) v případě nouze se obrátí na Policii ČR

Učitelka vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy ho předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

Dítě do mateřské školy potřebuje:

-       přezůvky s plnou patou a nešpinící gumou

-       pyžamo (1x za dva týdny čisté)

-       hrací kalhoty nebo zástěrku

-       kartáček na zuby a dětskou zubní pastu

-       porcelánový hrníček pro pitný režim

Na zahradu v létě:

-       teplákovou soupravu, tenisky, letní čepici

-       sluneční brýle

-       kraťasy, tričko

Na pobyt venku v zimě:

-       teplé převlečení / bunda, oteplováky/

-       vhodnou nepromokavou obuv

-       rukavice ,šálu, čepici

Osobní prádlo a oděv dětí v MŠ je třeba mít čisté, lehké, volné a vhodné dle počasí. Všechny osobní věci dítěte je potřeba z důvodu záměny řádně podepsat!

Děti by neměly nosit do MŠ peníze, šperky nebo jiné cenné předměty a předměty, které by mohly způsobit zranění dětí nebo jinak ohrozit jejich zdraví. Oděvy si děti ukládají do svého boxu se svou značkou v šatně, obuv do botníku.

Stravování je dětem zajišťováno vlastní školní kuchyní. Za dodržování předpisů v této oblasti zodpovídá vedoucí školní jídelny. Spolu s kuchařkou sestavují týdně jídelníček podle zásad zdravé výživy. Rodiče se s jídelním lístkem seznamují na nástěnce v šatně dětí.

Připomínky ke skladbě jídelníčků či způsobu stravování dítěte rodiče mohou vznést u učitelky ve třídě nebo přímo u vedoucí školní jídelny. Učitelky i vedoucí ŠJ vznesené připomínky bezodkladně projednají s ředitelkou školy, která rozhodne o dalším řešení.

Doba zahájení vydávání stravy:

Dopolední svačina              8,20

Oběd                                11,20        

Odpolední svačina             14.20            

Odhlásit dítě ze stravy lze nejpozději ráno do 8,00 hodin. Dojde - li k nečekané absenci dítěte, může si rodič oběd vyzvednout do jídlonosiče ve školní kuchyni v době od 11.15 do 11.30 hodin.

Stravné vybírá vedoucí školní jídelny bezhotovostní platbou nebo v hotovosti vždy dopředu na nadcházející měsíc. V ceně stravy jsou zahrnuty pouze náklady na potraviny. Režijní náklady se do ceny stravného nezapočítávají.

Rodiče platí na daný měsíc dopředu celkovou částku podle kalendářních dnů v daném měsíci. Částky za nevyčerpané, odhlášené obědy se odečítají v následujícím měsíci.

Podle § 6 vyhláškyč.14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Ředitelka MŠ stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě nejpozději do 30.června předcházejícího školního roku.

Úplatu hradí rodiče vždy v následujícím měsíci za měsíc předcházející. Termín úhrady, jeho výše a podmínky placení je vyvěšen v šatně dětí. Bezhotovostní platbu provádí paní ředitelka.

Pro děti v posledním ročníku MŠ je docházka bezúplatná.

Předškolní děti úplatu nehradí. Děti s odkladem hradí úplatu v plné výši.

Výše úplaty od 1.9.2014 činí

200,- Kč měsíčně

100,- Kč, pokud dítě bez docházky v měsíci (nemoc apod.)

MŠ při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí a vytváří přiměřené podmínky pro jejich zdravý vývoj.

Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

Za bezpečnost dětí během pobytu v mateřské škole odpovídají učitelky, a to od doby převzetí dítěte od rodiče nebo jím pověřené osoby, až do doby jeho předání rodičům nebo jimi pověřené osobě nebo jinému pedagogovi školy.

Škola se řídí vlastní směrnicí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a metodicky vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 22.12.2005, čj. 37014/2005-25.

Dojde - li k úrazu dítěte, poskytne učitelka první pomoc a podle závažnosti zajistí odborné lékařské vyšetření a ihned kontaktuje zákonné zástupce. Sepíše záznam o stavu a provedených opatření.

Rodiče jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé.

Učitelky denně provádí ranní zdravotní filtr. Je-li podezření, že dítě je nemocné, není přijato do mateřské školy.

Zjistí-li během dne učitelka u dítěte příznaky nemoci, zajistí jeho oddělení od ostatních dětí a ihned vyrozumí zákonné zástupce a zapíše do zdravotního filtru ve třídě. Rodiče si dítě v co nejkratší době z MŠ vyzvednou a zajistí vyšetření u lékaře.  

V celém objektu mateřské školy platí zákaz kouření.

Do prostor školy včetně školní zahrady není povolen vstup se psy.

 

Akce související se vzdělávací činností školy

 

Akce mateřské školy konané mimo MŠ jsou polodenní nebo celodenní.. Ve výjimečných případech povolí ředitelka mateřské školy dlouhodobější výlet nebo pobyt ve škole v přírodě za předpokladu, že budou předem zajištěny podmínky dle § 7 - §13 zákona 258 / 2000 Sb.   o ochraně veřejného zdraví.

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných

Informace o provozu školy, školním vzdělávacím programu, denních aktivitách dětí, návštěvách divadel, výběru peněz, skladbě jídelníčků apod.se poskytují na třídních schůzkách a jsou vyvěšeny v šatně dětí v každé třídě.

Ve vývěsní tabuli jsou umístěny nejdůležitější informace o činnosti mateřské školy a odkazy na základní právní předpisy, směrnice a řády, kterými se mateřská škola řídí.

Poskytování informací ředitelkou školy:

-       od 10,00 do 13,00 hod.každý pracovní den v kanceláři školy

-       v jinou předem dohodnutou dobu

V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacímu potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

Dojde - li přesto k rozbití hračky nebo poničení vybavení, budou zák. zástupci dítěte, které škodu způsobilo, požádáni o její opravu. MŠ neodpovídá za hračky a drahé předměty, které si děti přinesou do MŠ bez souhlasu učitelky.

Zákonní zástupci dbají na to, aby jejich děti v době po ukončení provozu mateřské školy nepřelézaly oplocení školní zahrady a neničily její vybavení či nezpůsobovaly nepořádek.  

Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

Informace jsou poskytovány:

hromadně:

-       na třídních schůzkách a školních akcích

-       na nástěnkách v šatnách dětí

individuálně:

-       učitelkami ve třídě

-       ředitelkou, zástupkyní nebo vedoucí školní jídelny v kanceláři

 

Informace o dětech poskytují učitelky přímo ve třídě. Jedná – li se o citlivé informace nebo o informace vyžadující větší časový prostor, dohodne učitelka s rodičem termín a čas mimo svou přímou vzdělávací činnost.

Informace o platbách za stravování a úplatu za předškolní vzdělávání jsou uvedeny na nástěnkách šatnách dětí.

 

Se školním řádem jsou rodiče seznamováni každoročně v září na schůzce rodičů.

Školní řád je trvale k dispozici na nástěnce v šatně každé třídy.

 

Školní řád nabývá účinnosti od 1.9.2017                                                                                     

 

Dagmar Sikorová

ředitelka MŠ

 

 

 

                                                                                                                                2014 © MŠ Mosty u Jablunkova , Všechna práva vyhrazena,
Tel: +420 553 034 887