Charakteristika školního vzdělávacího programu

Program naší školy, zaměřen na ekologii, nese název

ZVÍŘÁTKA OBJEVUJÍ SVĚT.

Inspirací k názvu ŠVP jsou lesní zvířátka (veverka, krtek, ježek a zajíc), protože všechna pracoviště MŠ jsou obklopena krásnou lesnatou přírodou a některá ze zvířátek můžeme pozorovat na vycházkách v blízkém lese, kam děti rády chodí. Oblíbenou hračkou v mateřské škole jsou lesní zvířátka v podobě loutek nebo prstových maňásků, stavění lesa a "pelíšků nebo domečků" pro zvířátka ze stavebnic či přírodních materiálů. Z oken MŠ vidíme listnaté a jehličnaté stromy, děti si rády o lese i zvířátkách povídají.

VIZE ŠKOLY (CHARAKTERISTIKA OBRÁZKU)

Sluníčko - radost, úsměv a pohoda z každodenního pobytu v mateřské škole.

Strom, modré nebe - zdravé prostředí s radostnou atmosférou, tolerancí, pohodou, klidem,
citovým zázemím.

Kamarádi - zvířátka - kolektiv dětí - děti, které získávají zkušenosti, dovednosti a prožitky
bohatými rozmanitými činnostmi. Tvořivost ve všech oblastech
a prolínání oblastí (každodenní činnost - slovo, kresba, malba, zpěv,
tanec, pohyb, práce, zábava).

Sova - učitelka - klidná, usměvavá kamarádka dětí s velice blízkým citovým vztahem
ke každému jedinci. Je připravena kdykoliv pomoci, je tvořivá a nápaditá.

Brána - cíl společného putování - dítě připravené na další cestu do ZŠ - zdravé, všestranně
rozvinuté, tvořivé, samostatné, zdravě sebevědomé a ctižádostivé, zvídavé, v určitých
situacích odpovědné samo za sebe, bez logopedických vad, se širokou slovní
zásobou, se snahou podílet se na spolurozhodování.Organizace vzdělávání
Mateřská škola v Mostech
u Jablunkova má celkem 4 třídy, všechny třídy
jsou heterogenní. Děti navštěvují MŠ zpravidla od 3 do 6 let (pokud má dítě odklad školní docházky, je v MŠ do 7 let).
Po domluvě s ředitelkou a podmínkách třídy MŠ lze přivést do mateřské školy i dítě mladší 3 let.

Mateřská škola Střed (dvoutřídní MŠ)

1. třída - veverky - děti ve věku od 3 do 6 let
zde docházejí zpravidla děti předškolního věku, jejich sourozenci
a ostatními mladší děti

2. třída - krtečci - děti ve věku od 3 do 5 let

Mateřská škola Šance (jednotřídní MŠ)

3. třída - ježci - děti ve věku od 3 do 6 let


Mateřská škola Dolní (jednotřídní MŠ)

4. třída - zajíčci - děti ve věku od 3 do 6 let


Organizační zajištění chodu mateřské školy

- denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnost dětí
- do denního programu jsou pravidelně zařazovány pohybové aktivity
- pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání

- děti nacházejí v mateřské škole potřebné zázemí, klid, bezpečí, soukromí
- při vstupu dítěte do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim
- poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu
- děti mají dostatek času i prostoru pro spo
ntánní hry, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat
- veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem
- jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové a frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středních i velkých skupinách


Další aktivity mateřské koly

Veselé pískání – na základě poznatků z DVPP „Hrajeme si sétničkou“ paní učitelky děti seznámí sým nástrojem zobcovou flétnou, děti se naučí správná dechová
a relaxační cvičení a základy hry na flétnu.

Jóga pro děti - po absolvování kurzu jógy v předškolním věku (DVPP „Jóga v příbězích“) paní učitelky motivují děti cvičením jógy, která zabezpečuje správné držení těla, správné dýchání, podporuje zdravou sebedůvěru a radost zCvičení je doprovázeno relaxační hudbou.
Jóga a řeč: příběhy k hláskám a cvičení s prvky jógy, říkanky hláskám a jóga prstů, rozvoj hrubé a jemné motoriky - důležitý pohyb pro rozvoj řeči během dne.
Lyžařská školička – tento projekt bude realizován v MŠ Střed 3.rokem. Paní učitelka MŠ Střed absolvovala kurz Instruktora lyžování pro děti předškolního věku v Peci pod Sněžkou. Lyžařská školička je zpestřením pobytu venku. Budeme se snažit vyučovat děti základům lyžování na hřišti MŠ a na mírném svahu vedle MŠ.
Dle zájmu dětí budeme organizovat také Lyžařskou školičku v Bukovci

Plavání – MŠ má smlouvu s školou na krytém bazéně v Bystřici nad Olší. Kurzu se zúčastňují děti ze všech tří pracovišť MŠ. Plavecký kurz probíhá každoročně pro předškolní děti od září do listopadu. Každý kurz má 10 lekcí po 2 vyučovacích hodinách.Cizí jazyk – angličtina – angličtinu vyučuje paní ředitelka v MŠ Střed. Vzdělávací nabídka pro předškolní děti vřídě probíhá formou hry (tzv.Barevná angličtina), děti se motivují individuálních nebo ve skupinkový činnostech v průběhu dne (pohybové chvilky, písně sříkadla, poznávání barev, zvířátek, obrázků, čísel apod.). Ostatní děti veřídě se věnují jiným činnostem skupinkovým nebo individuálním pod vedením druhého pedagoga.

Divadelní představení pro děti – pořádáme vřské škole Střed, která má pro tyto akce největší prostory. Představení se konají společně pro děti všech pracovišť MŠ vdle nabídky různých agentur pro děti (herci, loutkoherci, ilustrátoři pro děti, kouzelníci apod.). Pořádáme autobusové zájezdy do divadla Kulturního domu v Třinci a do Loutkohereckého divadla v Ostravě.

Společenské akce pro děti s rodiči – tyto akce jsou dlouho dopředu naplánované, zúčastňují se jich děti ze všech MŠ v Mostech u Jablunkova se svými rodiči a dalšími příslušníky rodin. Akce se konají ve velkém sále místní sokolovny nebo v sále horského hotelu Grúň ve večerních hodinách. Děti zpívají koledy, přednášejí básničky, společné shlédnutí vánoční pohádky, přivítání Mikuláše nebo tančení dětmi na Karnevale. Rodiče po celou dobu zodpovídají za své děti.

Polodenní výlety – polodenní výlety si organizuje každá MŠ sama. Jsou to výlety do okolí MŠ, návštěva jiného pr
acoviště MŠ vnebo výlet do sousední obce Hrčava. Děti jezdí linkovým autobusem nebo jdou pěšky. Sdostanou dopolední svačinku, nápoj a zpět přijdou na oběd. Mateřská škola je vPokud je nutno, oběd je připraven později. Rodiče jsou dopředu dostatečně informováni, kam děti půjdou, co si mohou vzít sPokud rodiče chtějí, mohou se polodenního výletu také zúčastnit. Po celou dobu je zajištěn pedagogický dozor.

Celodenní výlet – se koná vždy pro děti sči. Organizuje jej MŠ dle zájmů dětí a rodičů. Jsou to výlety do ZOO Ostrava, ZOO Lešná, ZOO Bojnice, Westernové městečko Boskovice, Dinopark apod. MŠ jezdí během pracovního týdne. Mateřská škola Střed není v provozu .Děti, které se nemohou zúčastnit výletu, navštěvují v tento den po dohodě s rodiči druhé pracoviště mateřské školy. Po celou dobu výletu zodpovídají za své dítě rodiče.

Společenské akce pořádané jinou organizací - tyto akce se konají ve dnech
pracovního volna. Jsou to např. lyžařské závody, Dětské radovánky, vystoupení
na Vánočním koncertě, vystoupení pro jubilanty. Rodiče přivedou své dítě na závody
nebo na vystoupení sčitelkou MŠ, pak si své dítě opět vyzvednou. Po celou dobu
těchto akcí zodpovídají za své děti rodiče.
(Celý dokument ŠVP je zveřejněn v každé MŠ na nástěnce v šatně dětí.)2014 © MŠ Mosty u Jablunkova , Všechna práva vyhrazena,
Tel: +420 553 034 887